Onze algemene voorwaarden

Art. 1: algemeen

Art. 1.1 Prijsoffertes zijn gedurende 1 week geldig. Nadien kan niet meer gegarandeerd worden dat alle materiaal voorhanden is.

Art. 1.2 De huurovereenkomst is bindend wanneer de waarborg gestort is op rekeningnummer BE29 8905 1403 5464. Het overmaken van de waarborg impliceert dat de huurder/klant zich akkoord verklaart met de algemene huurvoorwaarden.

Art. 1.3 Indien voor de rechtbank één of meerdere bepalingen van de in deze overeenkomst vermelde voorwaarden als ongeldig of ontoepasbaar word bestempeld, heeft dit geen invloed op de andere bepalingen.

Art. 1.4 Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van betwisting of eventuele geschillen is alleen de rechtbank van Gent bevoegd.

Art. 2: gebruik van het materiaal

Art. 2.1 Het gehuurde materiaal blijft te allen tijde eigendkom van de verhuurder.

Art. 2.2 De verhuurder kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen, hoe dan ook ontstaan, veroorzaakt en opgelopen door de huurder/klant zelf of aan derden, zowel aan personen, dieren of goederen, onverschillig of deze zich binnen of buiten de tent(en) en/of springkaste(e)l(en) bevinden, en dit zowel tijdens de opbouw en afbouw, als tijdens de huurperiode van het gehuurde.

Art. 2.3 De huurder/klant is eveneens aansprakelijk voor de ongevallen veroorzaakt door het vrijwillig en/of betaald personeel, t.t.z. de helpers, door de huurder aangeworven.

Art. 2.4 De huurder/klant verklaart bij overname van het gehuurde, dat deze zich in goede staat bevindt en geen beschadigingen en/of gebreken vertoont. Gebreken en/of beschadigingen dienen vóór aanvang van het feest telefonisch gemeld te worden.

Art. 2.5 Aan het gehuurde mag niet gespijkerd, gezaagd of geschilderd worden zonder voorafgaande toestemming van de verhuurder.

Art. 2.6 Door de verhuurder kunnen zekeringspinnen in de grond geslagen worden voor het eventueel vastzetten van de tent(en) en/of springkaste(e)l(en). Het beschadigen van ondergrondse installaties, zoals waterleiding, elektriciteit, gas,... kan niet verhaald worden op de verhuurder.

Art. 2.7 Vernietiging van het gehuurde door brand, storm of andere tijdens de huurperiode, geeft nooit aanleiding tot de opheffing of de vermindering van de huurprijs, noch een schadeloosstelling aan de huurder.

Art. 2.8 Indien de tent(en)/springkaste(e)l(en) of ander materiaal beschadigd wordt bij het afbouwen door de huurder zelf, of door het verwijderen van zekeringspinnen en/of spanbanden tijdens de huurperiode, zal de herstellingskost aangerekend worden.

Art. 2.9 Iedere vernieling, gebrek en/of tekort aan het gehuurde, dat niet op voorhand gemeld wordt of veroorzaakt wordt door de huurder/klant zal als meerkost gefactureerd worden. De meerkost zal minstens bestaan uit de herstellings- en/of aankoopkosten, vermeerderd met 30%.

Art. 2.10 De verhuurder is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan de inboedel, geplaatst en eigendom van de huurder/klant, die voorkomt uit het ontstaan van condens in de tent.

Art. 2.11 De verhuurder is niet verantwoordelijk voor eventuele ongelukken die zouden voortkomen uit het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften betreffende de/het springkaste(e)l(en). Het betreden van een springkasteel met gevaarlijke/scherpe voorwerpen, dieren, schoeisel en/of eten is ten strengste verboden; alsook het beklimmen van de zijwanden.

Art. 2.12 De huurder/klant vergewist zich van het feit dat de tent(en) en/of springkaste(e)l(en) volledig leeg is/zijn bij afbraak. Materiaal dat eigendom is van de verhuurder kan in de tent(en) gestockeerd worden in afwachting van afbraak. Het niet naleven van dit artikel resulteert in een meerkost bestaande uit de helft van de waarborg.

Art. 2.13 Het is ten strengste verboden om zekeringspinnen of ander verankeringsmateriaal te verwijderen en/of om de tent(en) en/of springkaste(e)l(en) te verplaatsen.

Art. 2.14 Het gebruik van een springkasteel is uitsluitend toegelaten onder toezicht van een bevoegd volwassen persoon.

Art. 2.15 De huurder/klant verbindt er zich toe het springkasteel te gebruiken als een goede huisvader; t.t.z. bij hevige wind en aanhoudende regen wordt het springkasteel afgelaten en dichtgevouwen. Bij lichte regen blijft het springkasteel te allen tijde opgeblazen staan en dit om waterinsijpeling te voorkomen. Het niet naleven van dit artikel kan resulteren in een meerkost van EUR 25.

Art. 3: annulering

Art. 3.1 Indien de huurder/klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden is die aan de verhuurder een schadevergoeding verschuldigd ten bedragen van 50% van het totaalbedrag van de bestelling. Uitzondering hierop vormt de annulatie van springkastelen bij aanhoudend slecht weer en dit in onderling overleg.

Art. 3.2 Meubilair, zijnde tafels en stoelen kunnen voor maximaal 10% van het totaal gevraagde aantal kosteloos geannuleerd worden. Dergelijke annulaties zijn uitsluitend geldig via mail en dit ten laatste 7 dagen voor de dag waarop het evenement/feest plaatsvindt.

Art. 4: betaling

Art. 4.1 Het resterende bedrag dient betaald te worden bij opstelling/levering van het materiaal, dit kan cash of met bancontact. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten en/of om het reeds geplaatste/geleverde materiaal opnieuw te verwijderen.

Art. 4.2 De verhuurder ziet erop toe dat de waarborg cash wordt overhandigd op het moment van afbraak en dit uitsluitend wanneer het ontleende materiaal zich in dezelfde staat bevindt als bij levering. Bij afwezigheid van de huurder/klant zal de waarborg eerstdaags opnieuw overgeschreven worden.

Art. 4.3 Voor firma's of personen met een geldig BTW-nummer kan in uitzonderlijke gevallen geleverd worden op factuur. Hierbij zijn, naast bovenstaande algemene voorwaarden, onze factuurvoorwaarden van toepassing.

Factuurvoorwaarden

Art. 1 De factuur dient betaald te worden binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10 %, met een minimum van EUR 40.

Art. 2 Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van onze algemene voorwaarden.

Art. 3 Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van betwisting of eventuele geschillen is alleen de rechtbank van Gent bevoegd.

Art. 4 Klachten tegen leveringen of factuur dienen schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.

Art. 5 Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten.

Art. 6 Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden is die aan De Boever Davy een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 50% van het totaalbedrag van de bestelling. Uitzondering hierop vormt de annulatie van springkastelen bij aanhoudend slecht weer en dit in onderling overleg.

Hebt u vragen over onze algemene voorwaarden? Neem dan contact op via onze contactpagina.

Back to Top